001
002
003
تعمیرات انواع ترانس
تعمير ترانس از قدرت 10 kv تا 3000 kv
تعمير ترانس
ترانس 95
ترانس 2MVA ، 20KV 460Vمثلث , 460 V ستاره (1)
ترانس 2MVA ، 20KV 460Vمثلث , 460 V ستاره (2)
 
 

کاتالوگ محصولات

RizVN Login