مشخصات کاربری
     
ورودی نامعتبر
نام شرکت:
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگي: (*)
   
ورودی نامعتبر
آدرس
لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید
شماره تماس:(*)
تیر اچ
 
 
ورودی نامعتبر
13/600
ورودی نامعتبر
15/1000
ورودی نامعتبر
9/200
ورودی نامعتبر
13/800
ورودی نامعتبر
12/400
ورودی نامعتبر
9/400
ورودی نامعتبر
14/400
ورودی نامعتبر
12/600
ورودی نامعتبر
9/600
ورودی نامعتبر
14/600
ورودی نامعتبر
12/800
ورودی نامعتبر
9/800
ورودی نامعتبر
14/800
ورودی نامعتبر
12/1000
ورودی نامعتبر
12/200
ورودی نامعتبر
14/1200
ورودی نامعتبر
12/1200
ورودی نامعتبر
15/400
 
ورودی نامعتبر
13/400
ورودی نامعتبر
15/600
 
ورودی نامعتبر
15/800
 
تیر گرد
 
ورودی نامعتبر
12/600
ورودی نامعتبر
9/600
ورودی نامعتبر
8/150
ورودی نامعتبر
12/1000
ورودی نامعتبر
9/1000
ورودی نامعتبر
9/200
ورودی نامعتبر
15/1000
ورودی نامعتبر
12/400
ورودی نامعتبر
9/400
           
     
یراق آلات شبکه
 
ورودی نامعتبر
سکوی ترانس از ناودانی 8بطول 1/80
ورودی نامعتبر
پایه چراغ 60 سانتی
ورودی نامعتبر
سکوی ترانس از ناودانی 10 بطول 2/60 شهرستانی
ورودی نامعتبر
پایه چراغ 1 متری
ورودی نامعتبر
سکو ترانس نمره 12 بطول 2/90 شهرستانی
ورودی نامعتبر
پایه چراغ 1/5 متری 125 آمپری
ورودی نامعتبر
تشتک زیر تابلو
ورودی نامعتبر
پایه چراع 2 متری 125 آمپری
ورودی نامعتبر
سکوی سر کابل
ورودی نامعتبر
پایه چراغ 3 متری
ورودی نامعتبر
بریس از نبشی نمره3
ورودی نامعتبر
بولت نمره 25 آجدار 1/5 متری
ورودی نامعتبر
بریس از نبشی نمره4
ورودی نامعتبر
بولت نمره 22 آجدار 1/5 متری
ورودی نامعتبر
کراس آرم نمره 8 بطول 2متر
ورودی نامعتبر
اتریه با پین واشپیل
ورودی نامعتبر
کراس آرم نمره 8 بطول 2/40
ورودی نامعتبر
راس تیری
ورودی نامعتبر
کراس آرم نمره 8 بطول 3 متر
ورودی نامعتبر
جلوبر 3 مقره ای 60 سانتی
ورودی نامعتبر
کراس آرم نمره 10 بطول 1/5 متری
ورودی نامعتبر
جلوبر 5 مقره ای 60 سانتی
ورودی نامعتبر
کراس آرم نمره 10 بطول 2 متری
ورودی نامعتبر
جلوبر 5 مقره ای 80 سانتی
ورودی نامعتبر
کراس آرم نمره 10 بطول 2/40
ورودی نامعتبر
جلوبر 3 مقره ای 80 سانتی
ورودی نامعتبر
کراس آرم نمره 10 بطول 3 متری
ورودی نامعتبر
کرپی
ورودی نامعتبر
بریس از تسمه
ورودی نامعتبر
میله مهار نمره 22
ورودی نامعتبر
سکو ترانس نمره 12 طول 2/90 استانی
ورودی نامعتبر
میله مهار نمره 16
ورودی نامعتبر
سکو ترانس نمره 10 طول 2/60 استانی
ورودی نامعتبر
میله مهار نمره 16
ورودی نامعتبر
سکو کت اوت تک پایه
ورودی نامعتبر
بازوی ال آرم نمره 6 طول 265
ورودی نامعتبر
سکو ترانس تک پایه
ورودی نامعتبر
سکوی تابلو از نبشی نمره6 طول 2.60
ورودی نامعتبر
میله ارت نمره 16
ورودی نامعتبر
سکو تابلو نمره 8 بطول 2.60
ورودی نامعتبر
سری 8 وجهی با ورق 6میل بطول 1/5 متری (12/400)
ورودی نامعتبر
سکوی کت اوت از ناودانی8 بطول 2/40
ورودی نامعتبر
کراس آرم نمره8 بطول 1/50
ورودی نامعتبر
صفحه مهار 50*50
ورودی نامعتبر
سری 8 وجهی با ورق 6میل بطول 1/5 متری (12/600))
ورودی نامعتبر
صفحه مهار 40*40
ورودی نامعتبر
سایر قطعات
     
تیر بتونی
 
 
ورودی نامعتبر
سگمنت: تعداد
ورودی نامعتبر
در پوش: تعداد
   
ورودی نامعتبر
تعمیر ترانس با قدرت Kva 15 تا Mva 3
 
RizVN Login