استخدام

مشخصات فردی
   
ورودی نامعتبر
نام پدر
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد
ورودی نامعتبر
محل تولد
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر
شماره ملی
ورودی نامعتبر
صادره از
ورودی نامعتبر
تلفن همراه
ورودی نامعتبر
آدرس
 
ورودی نامعتبر
پست الکترونیک
وضعیت نظام وظیفه
 
وضعیت:
ورودی نامعتبر
محل خدمت
ورودی نامعتبر
شماره کارت
ورودی نامعتبر
ارگان اعزام کننده
ورودی نامعتبر
مدت خدمت
ورودی نامعتبر
علت معافیت دائم
ورودی نامعتبر
سوابق تحصیلی
معدل کتبی تاریخ شروع تاریخ پایان رشته تحصیلی محل اخذ مدرک نوع مدرک
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
دیپلم
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
فوق دیپلم
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
لیسانس
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
فوق لیسانس
 
سوابق کاری
آدرس تلفن حقوق علت ترک کار تاریخ پایان کار تاریخ شروع کار عنوان شغل نام شرکت
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
آشنایی با کامپیوتر و برنامه های کاربردی
   
ملاحظات میزان تسلط تخصص ها و مهارت ها
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
وضعیت جسمانی
 
ورودی نامعتبر
آیا تا کنون نقص عضو و یا ناراحتی روانی داشته اید؟
ورودی نامعتبر
آیا در پنج سال گذشته عمل جراحی مهمی داشته اید؟
ورودی نامعتبر
آیا اعتیاد به سیگار یا مواد مخدر دارید؟
ورودی نامعتبر
آیا سابقه بستری شدن در بیمارستان را داشته اید؟
ورودی نامعتبر
آیا سابقه بستری شدن در بیمارستان را داشته اید؟
سایر اطلاعات
 
ورودی نامعتبر
آیا سابقه محکومیت کیفری را داشته اید؟
ورودی نامعتبر
نام، نشانی و تلفن افرادی که در مواقع ضروری می توان با آنها تماس گرفت.
ورودی نامعتبر
به چه شغلی در این شرکت علاقمند هستید؟
ورودی نامعتبر
چه حقوقی را برای کار خود در این شرکت پیشنهاد می‌کنید؟ (ریال)
ورودی نامعتبر
بارگذاری رزومه
 
RizVN Login