کارگاه تیر بتونی اچ

factory 3

ساخت پایه های بتونی اچ (H) درسه کارگاه با تولید روزانه حدود 150 اصله با استفاده از بتون مسلح و آرایش آهن بندی طبق استانداردهای وزارت نیرو , درون سازمانی و برون سازمانی در تیپهای مختلف و استفاده از مرغوب ترین مصالح (شن , ماسه , سیمان , آب ومیلگرد)

لیست تیر های اچ شرکت کوشش برق اصفهان

ردیف نوع تیر
1 تیربتونی اچ 200/9
2 تیربتونی اچ 400/9
3 تیر بتونی اچ 600/9
4 تیر بتونی اچ 800/9
5 تیربتونی اچ 200/12
6 تیربتونی اچ 400/12
7 تیربتونی اچ 600/12
8 تیربتونی اچ 800/12
9 تیربتونی اچ 1000/12
10 تیربتونی اچ 1200/12
11 تیربتونی اچ 400/13
12 تیربتونی اچ 600/13
13 تیربتونی اچ 800/13
14 تیربتونی اچ 400/14
15 تیربتونی اچ 600/14
16 تیربتونی اچ 800/14
17 تیربتونی اچ 1200/14
18 تیربتونی اچ 400/15
19 تیربتونی اچ 600/15
20 تیربتونی اچ 800/15
21 تیربتونی اچ 1000/15
RizVN Login